Đang đi trên đường. Bỗng thấy bất thường.
Úp mặt vào tường. Lại thấy... bình thường